Sari la conținut

Bine ați venit pe site-ul web TEHNIUM AZI - un site web cu și despre tehnologie în memoria revistei Tehnium.

  Bine ați venit pe site-ul web TEHNIUM AZI, că în cele mai multe comunităţi online și aici trebuie să vă înregistraţi pentru a vizualiza, descărca fișiere sau postă în comunitatea noastră, dar nu vă faceţi griji acesta este un proces simplu, gratuit, care necesită informaţii minime pentru înscriere. Faceți parte din comunitatea TEHNIUM AZI prin autentificare sau crearea unui cont de utilizator pentru: a începe subiecte noi şi răspunde la alte subiecte; a te abona la subiecte şi forumuri în scopul obținerii de informații actualizate în mod automat; a avea propriul tău profil și ați face noi prieteni; și pentru a vă personaliza experienţa dumneavoastră aici.

  Pentru suport tehnic vizitați:   FORUMUL  TEHNIUM AZI

Ultimele comentarii din Downloads


Ultimele comentarii din galeria de imagini

Surse regenerabile de energie - componentă importantă a dezvoltării energetice durabile
* * * * *
În cele două pagini ale articolului am vrut sa aduc în atenția cititorilor diverse probleme legate de folosirea surselor regenerabile de energie, luand în prim plan câteva argumente în favoarea utilizării energiei solare. La finele articolului am atașat succint o aplicație practică dezvoltată în cadrul unui proiect de diplomă. Așadar, vă invit să savurați acest articol, pe care îl aveam uitat printr-un raft al propriei biblioteci personale.
Problemele legate de viitorul energetic al umanităţii, sunt strâns legate de schimbările climatice şi de gestionarea raţională a resurselor energetice actuale. În ceea ce urmează, sunt prezentate concluzii în ceea ce priveşte opţiunile energetice pe termen lung, datorate modificărilor climatice.

1. Generalități

1.1 Schimbările climatice şi disponibilitatea resurselor

Omenirea se confruntă în acest secol cu câteva probleme majore cum sunt cele ale energiei, apei şi alimentaţiei, rezolvarea corectă a lor fiind esenţa preocupărilor pentru o dezvoltare durabilă. O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în condiţiile unei importante creşteri demografice şi a necesităţii de a permite accesul la energie a miliarde de persoane care în prezent sunt privaţi de acesta. Studiile oamenilor de ştiinţă au devenit în ultimii ani din ce în ce mai unanime în a aprecia că o creştere puternică a emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră va conduce la o încălzire globală a atmosferei terestre de 2-6oC, până la sfârşitul acestui secol, cu efecte dezastroase. Prin schimbul natural dintre atmosferă, biosferă şi oceane pot fi absorbite circa 11 miliarde de tone de CO2 (sau 3 miliarde de tone echivalent carbon), ceea ce reprezintă circa jumătate din emisiile actuale ale omenirii. Aceasta a condus la o creştere permanentă a concentraţiei de CO2 din atmosferă de la 280 de ppm înainte de dezvoltarea industrială la 360 ppm în prezent.

În cel de al treilea raport al Grupului Interguvernamental de Evoluţie a Climatului GIEC, prezentat în 2001, emisiile din anul 1990 au fost evaluate la 6,29 miliarde de tone echivalent carbon (Tabelul 1.1)
Estimând că la sfârşitul acestui secol populaţia globului va atinge circa 10 miliarde de locuitori, în condiţiile unor drepturi de emisie uniforme pentru întreaga populaţie, pentru a nu depăşi concentraţia de CO2 de 450 ppm în atmosferă, ar fi necesar ca emisiile pe cap de locuitor să se limiteze la 0,3 tone C/locuitor, ceea ce pentru ţările dezvoltate reprezintă o reducere de 10 ori a actualelor emisii de gaze cu efect de seră (Tabelul 1.2). Chiar şi în ipoteza practic a dublării concentraţiei actuale de CO2 în atmosferă, până la 650 ppm, emisiile de CO2 în ţările dezvoltate ar trebui reduse de aproape 4 ori.

Imagine postată

Rezervele convenţionale de petrol şi de gaze naturale (Tabelul 1.3), potrivit aceluiaşi raport, la nivelul actual de consum, vor fi disponibile aproximativ 40 de ani.
Ţinând seama şi de resursele care vor mai fi descoperite în anii următori, experţii apreciază ca până în anul 2020, producţiile de petrol şi gaze vor mai creşte, preţul petrolului păstrându-se în jur de 25 de USD/baril, după această dată producţia urmând să scadă şi preţul să crească spre 2040-2050 spre 50 USD/baril.

Imagine postată

Resursele neconvenţionale de petrol (şisturile bituminoase şi nisipurile asfaltice) estimate la 600 miliarde tep, vor reprezenta resurse suplimentare cu costuri superioare şi emisii de CO2.

1.2 Perspectivele surselor regenerabile de energie

Utilizarea surselor de energie regenerabile SER au avantajul perenităţii lor şi a impactului neglijabil asupra mediului ambiant, ele ne emiţând gaze cu efect de seră. Chiar dacă prin ardere biomasa elimină o cantitate de CO2, această cantitate este absorbită pe durata creşterii sale, bilanţul fiind nul. În acelaşi timp aceste tehnologii nu produc deşeuri periculoase, iar demontarea lor la sfârşitul vieţii, spre deosebire de instalaţiile nucleare, este relativ simplă. Ca orice tehnologie energetică şi utilizarea SER prezintă unele inconveniente. Impactul instalaţiilor eoliene asupra peisajului, riscul de contaminare a solului şi al scăpărilor de metan la gazeificare, perturbarea echilibrului ecologic de către micro hidrocentrale sunt câteva dintre acestea. Cele mai discutate inconveniente sunt însă cele legate de suprafaţa de teren necesară şi de intermitenţa şi disponibilitatea lor.

Este cunoscut faptul că pentru producerea unei puteri de 8 MW în instalaţii eoliene este necesară o suprafaţa de km2, însă din aceasta numai 1% este efectiv ocupată de instalaţii, restul putând fi utilizată în continuare pentru agricultură. Şi pentru producerea de energie fotovoltaică sunt necesare suprafeţe importante. Astfel pentru o putere de 1 kW şi o energie anuală de 1000 kWh sunt necesari 10 m2, dar suprafaţa acoperişelor locuinţelor ar permite instalarea câtorva mii de MW. Intermitenţa energiei solare şi eoliene poate fi compensată prin instalaţii de acumulare a energiei electrice sau termice sau prin producerea unor vectori energetici intermediari, cum este hidrogenul obţinut prin electroliză . Pentru energia hidraulică stocarea este mai facilă prin crearea unor lacuri de acumulare, iar pentru biomasă aceasta poate fi stocată atât înaintea recoltării cât şi după aceasta în depozite sau sub formă de biocarburanţi.

Utilizarea SER a cunoscut un prim avânt după crizele petroliere din 1973 si 1980, dar a cunoscut o stagnare de circa 12 ani după contra şocul petrolier din 1986. Abia după încheierea protocolului de la Kyoto din 1998, ţările dezvoltate au început să-şi propună programe extrem de ambiţioase. Astfel la Sumitul de la Johannesburg ţările Uniunii Europene şi-au propus o creştere anuală de 1% pentru ponderea SER în balanţa energetică până în anul 2010 şi o creştere a ponderii biocarburanţilor până la 5,75 % în acelaşi an. Aceste obiective nu pot fi atinse fără dezvoltarea cercetării şi colaborării internaţionale în două direcţii principale :
 • Reducerea costurilor (eolian în largul marilor, fotovoltaic) şi a fezabilităţii industriale (geotermia de mare adâncime , biocarburanţi de sinteză);
 • Stocajul energiei electrice ( centrale de pompare acumulare, producere de hidrogen) şi termice (acumulatoare la temperatură înaltă) precum şi ameliorarea prognozei pentru aceste energii şi multiplicarea numărului de unităţi distribuite în teritoriu pentru echilibrarea sistemului electroenergetic. În paralel cu acestea sunt posibile sisteme de gestiune a cererii, de exemplul la nivelul „imobilelor inteligente”, care produc, stochează şi utilizează energia.
2. Alternative energetice

Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la acel tip de dezvoltare economică ce asigură satisfacerea necesităţilor generaţiei prezente fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile lor cerinţe. Dezvoltarea durabilă pune în prim-plan, în ceea ce priveşte industria energetică, următoarele obiective: reorientarea tehnologiilor de producere a energiei şi punerea sub control a riscurilor acestora; conservarea şi sporirea bazei de resurse, reducerea emisiei de CO2, dezvoltarea resurselor regenerabile, unificarea proceselor de luare a deciziilor privind energia, economia, în general şi protecţia mediului, în special. Prin „energie regenerabilă“ se înţelege energia derivată dintr-un larg spectru de resurse, toate având capacitatea de a se reînnoi, ca de exemplu: energia hidraulică, solară, eoliană, geotermală şi din biomasă (resturi menajere, municipale, din industrie şi din agricultură).

Imagine postată

Aceste resurse de energie pot fi utilizate pentru generarea de energie electrică în toate sectoarele de activitate, pentru generarea de energie termică necesară proceselor industriale şi încălzirii locuinţelor, pentru producerea de combustibili necesari transporturilor. Tehnologiile de producere a energiei din resurse regenerabile se află pe diferite stadii de dezvoltare şi comercializare. Din energiile obţinute din surse regenerabile, în anul 1998, în SUA, 55% proveneau din sursă hidraulică, 38% din biomasă, inclusiv deşeuri solide municipale, 5% din sursa geotermală, 1% din sursa solară, 0,5% din sursa eoliană. Resursele regenerabile de energie sunt disponibile pe tot globul şi se găsesc din abundenţă.

În tabelul 2.1 sunt prezentate date privind energia disponibilă anual, pe metrul pătrat al suprafeţei globului, pentru 6 surse regenerabile. Tehnologiile energetice bazate pe resurse regenerabile generează relativ puţine deşeuri sau poluanţi care contribuie la ploile acide, smoguri urbane, sau care să determine probleme de sănătate şi nu impun costuri suplimentare pentru depoluarea mediului sau pentru depozitarea deşeurilor. Posesorii de sisteme energetice bazate pe resurse regenerabile nu trebuie să fie îngrijoraţi de schimbările potenţiale globale ale climatului generate de excesul de CO2 şi alte gaze poluante. Sistemele energetice solare, eoliene şi geotermale nu generează CO2 în atmosferă, dar biomasa absoarbe CO2 când se regenerează şi de aceea întregul proces de generare, utilizare şi regenerare a biomasei conduce la emisiuni globale de CO2 aproape nule.

În prezent există deja mai multe tehnologii energetice regenerative, alternative la arderea combustibililor fosili de producere a energiei, şi anume energia hidraulică, eoliană, geotermică, tehnologia de conversie a energiei solare, biomasa, etc. În continuare se prezintă sintetic aceste realizări tehnologice în domeniul sistemelor energetice bazate pe resurse regenerabile de energie.

2.1 Energia hidraulică

Conversia energiei hidraulice în energie electrică nu este poluantă, presupune cheltuieli relativ mici de întreţinere, nu există probleme legate de combustibil şi constituie o soluţie de lungă durată, dar creează unele probleme de ordin ecologic (suprafaţa lacurilor de acumulare). Energia hidraulică este cea care a penetrat cel mai rapid în balanţele energetice. Hidrocentralele asigură producerea a 19% (2650 TWh/an) din energia electrică la nivel mondial. Potenţialul tehnic amenajabil este de circa 14400 TWh/an şi se consideră că peste 8000 TWh/an pot fi produşi în condiţii economice. Puterea electrică instalată în hidrocentrale este de circa 692 GW şi alţi 110 GW sunt în construcţie. O situaţie pe zone geografice privind capacitatea instalată şi producţia de energie electrică în hidrocentrale în anul 2000 este prezentată în tabelul 2.2.
Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de exploatare şi cea mai mare durată de viaţă în comparaţie cu alte tipuri de centrale electrice. Există o experienţă de peste un secol în realizarea şi exploatarea lor, ceea ce face ca ele să atingă niveluri de performanţă tehnică şi economică foarte ridicate. Energia hidraulică nu mai este de mult o promisiune, ci o certitudine pentru toate ţările lumii, dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

În literatura de specialitate, „energia hidraulică“ este legată doar de potenţialul oferit de cursurile de apă (râuri, fluvii, lacuri de acumulare, cascade, pe firul apei) deşi în acelaşi concept ar putea fi integrată şi energia valurilor sau a mareelor. Neglijată multă vreme, energia valurilor a început să intereseze tot mai mult, în special ţările cu suprafeţe întinse de litoral: Marea Britanie, Franţa, SUA etc.

Imagine postată

Energia mareelor poate dezvolta curent puteri electrice de ordinul a 80…100 MW, dar partea tehnic amenajabilă este mică şi implică investiţii foarte mari. În prezent cea mai mare centrală mareo-electrică se găseşte în Franţa şi are 240 MW.

2.2 Energia eoliană

Manifestată prin deplasarea unor mari mase de aer (curenţi) energia a fost folosită cu succes în urmă cu secole, extinderea acesteia fiind, totuşi, limitată din cauza caracterului intermitent al fluxului şi al vitezei variabile a vântului. Potenţialul total al energiei cinetice a aerului, la o înălţime de 50…100 m deasupra solului, are o valoare importantă, de acelaşi ordin de mărime cu potenţialul hidroenergetic.
Dezvoltarea instalaţiilor eoliene depinde de maturitatea tehnică atinsă azi în domeniul aerogeneratoarelor. În anul 2000, în întreaga lume s-au instalat noi sisteme eoliene de circa 3900 MW, ceea ce a condus la o majorare a cantităţii de energie electrică produsă eolian cu 35 %. În următorii 8 ani va fi instalată o putere de 110.000 MW în centralele eoliene. Dacă acestea s-au dezvoltat pe zonele de coastă, în prezent tendinţa este de a construi unităţi în interiorul continentelor pentru a furniza energie pentru mii de gospodării, ferme şi mici întreprinderi.
Centralele eoliene au puteri standardizate, începând de la 100 kW la 5 MW/unitate. O situaţie a capacităţilor instalate în instalaţii eoliene şi a producţiei de electricitate în anul 2000 este prezentată în tabelul 2.3.

Imagine postată


Puterea instalată în aerogeneratoare nu înlocuieşte puterea necesară a fi instalată în surse convenţionale, inclusiv hidro cu acumulare. Trebuie să existe o rezervă care să acopere nevoile sistemului electroenergetic în caz de acalmie atmosferică. Energia eoliană poate constitui cel mult o sursă auxiliară de energie; ea prezintă perspective pentru soluţionarea problemei globale energetice deoarece pe glob, cu tehnologiile actuale, nu există atâtea zone cu vânturi care să acopere întregul necesar energetic pământesc.

2.3 Energia solară

Din fluxul inepuizabil al energiei solare care depăşeşte 1011 MW, pe sol ajunge sub 20%, cu lungimea de undă de 0,4…2,5 µm. Din această categorie: 16% este folosită de evaporarea apelor; 3% la fotosinteza vegetaţiilor terestre, 0,16% de fotosinteza vegetaţiilor subacvatice; 0,02% pentru formarea de combustibili fosili. Energia solară ajunsă pe Pământ într-o zi este de 30.000 de ori mai mare decât energia produsă de omenire într-un an întreg sau de 25 de ori mai mare decât cea care ar fi produsă de volumul total al rezervelor de cărbune.
Energia solară prezintă şi dezavantajul că este difuză şi nepermanentă (ciclu noapte/zi, timp înnorat etc.) şi că nu poate fi colectată decât în regiuni însorite.

Energia solară poate fi exploatată prin:
 • conversie directă în electricitate prin intermediul dispozitivelor statice pentru transformarea radiaţiei solare în energie electrică, ca de exemplu: cupluri termoelectrice cu semiconductori (germaniu sau siliciu), dezvoltând randamente de 5…8%, diode termoionice (cu vapori de cesiu), cu randamente de 15…18%; celule solare sau pile fotovoltaice cu semiconductori (seleniură sau sulfură de cadmiu), cu randamente de 12…15%;
 • conversie indirectă în electricitate, problemă mult mai dificilă, care ar putea fi soluţionată pe două căi: fie prin conversia în energie termică a undelor solare prin care se constituie sursa caldă a unei centrale termice clasice, iar temperaturile obţinute asigură fierberea apei, fie prin reflectarea şi focalizarea căldurii cu ajutorul colectoarelor solare care ar capta şi concentra energia solară într-un fluid ce ar putea fi folosit apoi ca generator de abur cu temperaturi înalte, a căror funcţie ar fi de a acţiona turbogeneratoare convenţionale sau de construcţie specială.
Energia solară utilizată pentru încălzirea locuinţelor a devenit deja o industrie unde exista zeci de companii.

2.4 Energia geotermală

Energia geotermală este rezultatul a două fenomene diferite: radioactivitatea naturală a solului sau prezenţa unor roci fierbinţi în apropierea unor pungi de lavă. Resursele energetice geotermale includ vapori supraîncălziţi, apa fierbinte, pietre uscate fierbinţi, magma fierbinte şi zone încălzite ale suprafeţei Pământului. Costul energiei electrice produsă geotermic a fost în anul 2001 de aproximativ 0,05…0,08 USD/kWh. Emisiile de dioxid de carbon sunt reduse considerabil (cu 25% faţă de cele mai bune centrale pe gaz şi cu 50% faţă de cele mai bune centrale pe păcură).
Energia geotermală poate fi:
 • de înaltă temperatură (caracteristică zonelor vulcanice), pânzele de apă limitrofe ajungând la sute de grade, realizând o vaporizare parţială care se utilizează într-o centrală electrică. Accesul la pânza de apă este dificil. Uneori, adâncimea de foraj poate depăşi 10.000 m;
 • de joasă temperatură, accesibilă în orice parte a globului. Temperatura scoarţei pământeşti creste în adâncime cu 3°C la fiecare 100 m. Diferenţa de temperatură creată ar putea fi aplicată în termoficare prin recircularea fluidului în pompe de căldură, nu în producerea energiei electrice.
2.5 Energia termofotovoltaică

O metodă relativ nouă de producere a energiei electrice ce se bazează pe celule de combustie care convertesc energia termică sau radiaţiile infraroşii, produse prin arderea gazelor naturale sau prin concentrarea energiei solare, în energie electrică. Elementul de bază al noii metode este o celulă solidă de combustie cu oxizi (Solid Oxides Fuel Cell SOFC), iar producţia de energie se realizează prin conversia chimică a substanţelor, şi nu prin ardere. Gazul natural desulfurizat, la o temperatură de 1000°C, este adus în proximitatea unor celule termofotovoltaice formând astfel pile de combustie, în care moleculele se „rup“ şi se separă în hidrogen şi oxid de carbon. Hidrogenul se uneşte cu oxigenul din aer pentru a forma apa şi electroni ce generează curentul electric.

Procesul de producere a energiei electrice este similar cu inversul procesului de electroliză. Întrucât celulele termofotovoltaice convertesc combustibilul direct în energie electrică de două, trei ori mai eficient decât o poate face conversia termodinamică, pilele de combustie constituie, prin definiţie, o tehnologie specifică nepoluantă şi sunt o sursă potenţială energetică de mare perspectivă care este foarte eficientă, nezgomotoasă şi nepoluantă, compatibilă cu politica de resurse energetice regenerabile, fiabilă şi durabilă (nu au piese în mişcare).

O pilă de combustie converteşte aproximativ 50…60% din energia hidrogenului în energie electrică şi produce apă la circa 300°C, temperatura ideală pentru încălzirea mediului din clădiri. Producerea energiei electrice prin celule de combustie şi folosirea apei pentru încălzirea clădirilor ar putea deveni atât de ieftine încât să devină competitive faţă de energia produsă în termocentrale sau în centrale nucleare. Unele firme din Europa şi din SUA au obţinut în anul 2001 certificarea CE pentru centrale de încălzire cu pile de combustie.
Tehnologia hidrogenului a ajuns aproape de faza de comercializare şi în aplicaţiile mobile (transport auto). Tendinţa este clară deoarece pilele de combustie au randament dublu faţă de motoarele actuale, iar emisiile sunt practic vapori de apă.

2.6 Energia pe bază de biomasă

Centralele energetice bazate pe biomasă produc prin valorificarea (coarderea) reziduurilor agricole, industriale sau menajere, în arzătoare, alături de cărbune, ţiţei sau gaze, sau prin convertirea biomasei în gaze combustibile care pot substitui arderea gazelor naturale. Puterea instalată în asemenea centrale este de circa 20 MW, randamentul global al procesului de convertire în energie este de circa 20%, iar costul energiei electrice produse a fost de 0,08…0,12 USD/ kWh în anul 2001. Capacitatea instalată în lume de energie bazată pe biomasă era în anul 2001 de circa 25.000 MW. Cercetările în domeniu se concentrează pe dublarea sau chiar triplarea randamentului de conversie, pe reducerea preţului de cost şi pe soluţionarea depozitării cenuşilor rezultate.

De exemplu, o fermă de 900 porci furnizează deşeurile organice şi resturile de hrană pentru o centrală furnizoare de electricitate şi căldură. Resturile fermentează şi se produce gaz de bună calitate, care este folosit drept combustibil. Această centrală pe biogaz înlocuieşte anual 300.000 litri de motorină prin procesarea a 4000 m3 bălegar lichid, 2000 t deşeuri porumb şi 5000 t alte reziduuri. Încă un efect pozitiv îl constituie diminuarea poluării mediului

În concluzie: în ciuda succeselor obţinute în dezvoltarea tehnologiei de producere a energiei din surse energetice regenerabile, costul energiei electrice obţinute din aceste resurse este încă mai mare decât costul energiei electrice generate prin arderea combustibililor fosili. Costul energiei electrice generate din resurse regenerabile ar fi mai mic decât cel al energiei din reţea dacă cheltuielile indirecte (depoluarea mediului, costuri medicale, costuri de securizare a energiei) generate în procesul producerii energiei electrice prin arderea combustibililor fosili ar fi incluse în costul unităţii de energie electrică. Gradul de utilizare a energiilor regenerabile s-a îmbunătăţit mult în ultimii ani, beneficiind în mai multe ţări de sprijin direct din partea guvernelor. Deşi este riscant să se facă previziuni ştiinţifice, instituţiile de renume consideră că energia regenerabilă va veni în prim-plan şi va juca un rol important în lumea de mâine, începând cu acest deceniu al mileniului al treilea. Într-un scenariu elaborat de o firmă europeană de specialitate, aportul energiilor convenţionale se va aplatiza începând cu anii 2020–2030, în schimb contribuţia energiilor regenerabile va continua să crească astfel încât să acopere în anii 2040–2050 peste 30…50% din necesarul mondial de energie.

În secolul XXI-lea, în cazul în care populaţia globului nu ar creşte mai mult şi ar rămâne la cifra actuală de 6 miliarde de locuitori, economia mondială ar necesita un consum energetic de circa 9 ori mai mare decât actualul consum energetic. În conformitate cu alte previziuni, în acest secol populaţia globului va fi de minimum 10 miliarde de oameni, iar consumul energetic necesar va fi de 45…70 de ori mai mare decât cel actual. Se speră că resursele regenerabile de energie vor da răspuns acestor cerinţe de creştere a producţiei energetice
România are un potenţial bun al surselor regenerabile de energie. De asemenea, s-a acumulat o experienţă deosebită în cadrul activităţilor de cercetare – dezvoltare în domeniu. Prin proiecte demonstrative de succes se poate recâştiga încrederea în tehnologia surselor regenerabile şi se verifică economicitatea acestora.

Pentru acestea, obiectivele concrete ale activităţilor de cercetare – dezvoltare trebuie să răspundă următoarelor cerinţe de baza:
 • depăşirea principalelor bariere în calea dezvoltării surselor regenerabile de energie: costuri, eficienta sistemelor şi instituţională;
 • alinierea la reglementările şi procedurile specifice UE în domeniu;
 • integrarea sistemelor regenerabile în sistemele energetice naţionale.
3. Energia solară. Argumente în favoarea utilizării energiei solare

Sursa principală de căldură a Pământului este Soarele, în masa căruia au loc transformări de fisiune şi fuziune nucleară producătoare de căldură şi alte radiaţii, pe care le emite permanent în spaţiul cosmic sub forma de unde electromagnetice. Modul de manifestare al acestor unde asupra mediului material receptor este diferit numai datorită frecvenţei lor diferite. O foarte mică parte (cca. 2/109) din căldură radiată de Soare este interceptată de Pământ sub forma de radiaţii cu lungimea de undă corespunzătoare. Energia solară este transportată spre Pământ în proporţie de 50% de radiaţiile infraroşii, de 41% de radiaţiile luminoase şi 9% de radiaţiile ultraviolete. În medie numai 46 % din energia radiată de Soare spre planeta noastră atinge de fapt scoarţa terestră, deoarece 35% este reflectată de nori înapoi în spaţiul intersideral, iar restul de 19% este absorbită de aer. Dar chiar şi în aceste condiţii, energia radiantă solară primită anual de Pământ este de 15.000 ori mai mare decât consumul actual de energie primară al lumii noastre.

Soarele nu încetează nici o clipa să radieze, dar intensitatea radiaţiei solare recepţionată intr-un loc pe Pământ, variază de la valoarea zero, din momentul crepusculului, până la un maxim care poate fi de 1000 W/m² într-o zi cu cerul senin, în momentul când Soarele este la meridianul locului. Aceste valori prezintă variaţii zilnice şi lunare şi depind de latitudine şi starea meteorologică. Totuşi, pentru Pământ Soarele reprezintă o sursa de energie imensă, pretutindeni gratuită şi inepuizabilă, care a dus la concepţia şi punerea în practică a numeroase instalaţii energetice de valorificare a ei. Acestea au trebuit să rezolve următoarele probleme de bază: captarea, transportul şi stocarea energiei solare.

Imagine postată

Figura 3.1 Distribuţia energiei solare

Captarea se bazează pe două principii din fizică:
 • absorbţia integrală a radiaţiilor de către corpurile negre;
 • comportarea selectivă a unor corpuri, cum este sticla faţă de radiaţiile cu o anumită lungime de undă şi anume proprietatea de a lăsa să treacă aproape complet (transparenţa) toate radiaţiile luminoase şi cele termice cu lungime de unda mică, iar pe cele de lungime de undă mare să le absoarbă sau sa le reflecteze (figura 3.2).

Imagine postată

Figura 3.2 Spectrul de selecţie al sticlei transparente obişnuite


Se poate vedea, că toate radiaţiile din domeniul ultraviolet până la 0.3um sunt complet absorbite şi deci nu străbat sticla. Radiaţiile de la 0.3 până la 0.72um – care formează domeniul radiaţiilor luminoase – străbat sticla (transparentă) fiind extrem de puţin absorbite. Domeniul radiaţiilor termice se întinde de la 0.72 până la 400u. Odată cu creşterea lungimii de undă, sticla lasă să treacă din ce în ce mai puţine radiaţii, ajungând ca la 4.5um să nu mai lase să treacă decât 5% din totalul radiaţiilor, iar restul de 95% sa fie absorbit sau reflectat. Prin aceasta se explică şi modul de încălzire al serelor direct de către soare: radiaţiile Soarelui străbat sticla fără nici o rezistenţă şi ajunse în interior, pe medii materiale opace, se transformă în căldură şi încălzesc suprafeţele respective. Căldura nu mai poate ieşi uşor din seră, deoarece suprafeţele încălzite – deşi radiază şi ele – având însă o temperatură de numai 50°C =323 K emit cu intensitatea maximă pe lungimea de unda de 8.9um, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a radiaţiilor au lungimi de undă de peste 4.5um şi deci 95% din ele vor fi reţinute de sticla (absorbite sau reflectate) şi numai 5% vor străbate sticla.

Căldura absorbită de sticla, ridică temperatura suprafeţei interioare a acesteia şi datorită coeficientului bun de conducţie pe care îl are, precum şi grosimii obişnuite mici, se efectuează un transfer de căldură de la suprafaţa interioară a sticlei la cea exterioară şi apoi către aerul atmosferic. Astfel fiind, majoritatea captatorilor de energie solară constau dintr-o placă acoperită cu vopsea neagră, mată (care poate absorbi până la 95% din energia incidentă) în faţa căreia se plasează un filtru de selecţie spectrală (cum este sticla sau foliile poliesterice), care lăsa să treacă radiaţiile venite de la Soare, dar rămâne impermeabil la radiaţiile infraroşii ale corpului negru spre exterior.

Imagine postată

Figura 3.3 Secţiune prin panoul captator de energie solară


Căldura captată de placa neagră absorbantă este preluată de un agent termic (apa, aerul sau un fluid oarecare) şi transportată la utilizare sau la un acumulator (figura 3.3).
Pentru diminuarea pierderilor de căldură spre exterior a panoului, s-a prevăzut şi o folie de polietilenă, care se comportă asemănător sticlei din punct de vedere al selecţiei spectrale şi are în plus calităţi termoizolante bune. În interiorul ţevilor (introduse în placa absorbantă) circulă un agent termic. Acesta poate să fie chiar apa de consum – în cazul preparării directe a apei calde curente – sau apa unui circuit închis (circuit primar) care cedează căldura sa ulterior, printr-un schimbător de suprafaţă, unui agent secundar. Captatorii destinaţi să funcţioneze tot timpul anului, fiind expuşi la îngheţ în anotimpul de iarnă, utilizează etilenglicolul ca agent primar (diminuarea transferului de căldura cu 10%).

Există o mare diversitate de soluţii pentru realizarea captatorilor solari: unele prevăd utilizare de folii de cupru şi ţevi de cupru, altele table de aluminiu ondulată şi ţevi de oţel sau cupru aşezate în cutii metalice sau poliesterice armate cu fibră de sticlă şi izolate, dar toate având în faţă unul sau două filtre de selecţie.

Diferitele tipuri constructive cu aer ajung la temperatura de 80°C, iar cele cu vacuum au ajuns (experimental) la 350°C.
Pe aceleaşi principii s-au construit captatorii solari, care, prin forma curbă a plăcilor receptoare a radiaţiilor, produc reflexia şi focalizarea razelor solare, încât s-au obţinut temperaturi de 500°C; iar utilizându-se oglinzi parabolice s-a ajuns până la 4000°C.
 • Sisteme cu receptor central: Aceste sisteme concentrează razele de soare spre un colector central cu ajutorul unor oglinzi plasate radiar.
 • Sisteme cu albii: Albiile sunt lungii, formate din oglinzi curbate ce concentrează razele soarelui pe nişte ţevi umplute cu un lichid. Acest lichid poate atinge temperaturi foarte mari, de exemplu in centralele din Sudul Californiei poate ajunge până la 4000 ºC.
 • Sisteme cu parabolă folosesc o parabolă ce concentrează radiaţiile solare spre un colector montat în punctul focal al acesteia.

Imagine postată

Figura 3.4 Captatori solari

Apa caldă poate fi produsă la o scară mică pentru utilizări casinice sau la o scară mare pentru alimentarea centralelor electrice termo-solare. Aplicaţiile la scară mică folosesc în general colectori cu taler plat, în timp ce centralele electrice folosesc sisteme de concentrare a radiaţiilor solare. Instalarea unui sistem ce foloseşte energia solară pentru încălzire este economic şi poate satisface 60-80% din totalul necesar de apă caldă. O schemă de utilizare a panourilor solare la prepararea apei calde de consum se arată în figura 3.5

Imagine postată

Figura 3.5 Prepararea apei calde de consum cu energie solara si sursa auxiliara

Datorită pompei de circulaţie P, apa transferă căldura de la panourile solare PS în rezervoarele de acumulare RA, până când apa ajunge la temperatura necesară utilizării, când dispozitivul de comandă automată opreşte funcţionarea pompei. Dacă apa nu a ajuns în rezervoarele acumulatoare la temperatura necesară şi este cerere de consum, sursa auxiliara SA intră în funcţiune şi încălzeşte apa până la nivelul de temperatură dorit.

Întrebuinţarea energiei solare la încălzirea clădirilor întâmpină dificultăţi din cauza totalei dependente de condiţiile meteorologice a efectului de însorire, motiv pentru care sunt necesare întotdeauna surse auxiliare capabile să preia întreaga sarcină termică.

Cea mai simplă soluţie în această direcţie este redată în figura 3.6. Aici faţada sudică a clădirii este acoperită cu sticlă, care are în spatele ei un perete de beton de 60 cm grosime, vopsit în negru. Peretele îndeplineşte în acest caz şi funcţia de captator şi pe cea de acumulator. Sistemul acesta asigura până la 2/3 din necesarul de energie pentru încălzire și are marele dezavantaj al unui aspect arhitectonic, care constituie un adevărat „atentat” la peisajul urbanistic.

Imagine postată

Figura 3.6 Casa cu incalzire solara.png

Pentru captarea energiei solare în cantităţi mari, trebuie un număr foarte mare de panouri solare, constituite în instalaţii de câmpuri captatoare, costisitoare, dificil de întreţinut.
Din aceasta cauză, soluţia preferată este a încălzirii mixte încălzire solară şi pompă de căldură, care prezintă următoarele avantaje:
 • realizează economii de combustibil de 50-70% faţă de încălzirea tradiţională combustibil lichid.
 • se poate încadra armonios în ansamblul arhitectonic
 • ocupă un spaţiu mai mic
 • eficienta pompei termice este de 4 ori (aport 100% pentru consum de 25%).
Criza energetică mondială a declanşat o vastă acţiune de captare şi valorificare a energiei solare şi se prevede ca până în anul 2000, 5% din consumul de energie al lumii să fie acoperit prin acest procedeu. În prezent, sunt în lume în funcţiune peste 2 milioane de instalaţii de preparare a apei calde cu energie solară. Valorificarea energiei solare sub forma centralelor electrice este mai puţin dezvoltată, realizându-se puteri numai de 1-2 MW, pentru care este necesar să se dispună de 2 hectare de panouri solare şi de încă 5 hectare de teren adiacent. Pentru obţinerea de temperaturi înalte, se utilizează principiul concentrării razelor luminoase.

Centralele electrice termo-solare produc electricitate folosind o turbină alimentată cu aburii produşi prin clocotirea unui lichid cu ajutorul radiaţiilor soarelui. Avantajele energie termo-solare:
 • se obţine electricitate şi apă caldă în acelaşi timp;
 • centralele pot fi adaptate la aplicaţiile pentru care sunt folosite;
 • poluarea este foarte mică sau inexistentă;
 • construirea centralelor termo-solare se face mult mai repede decât a centralelor convenţionale.
În prezent producerea electricităţii din energia solară costa de 20 de ori mai mult ca electricitatea produsă cu energia nucleară. În prezent se efectuează cercetări pentru captarea energiei solare prin sateliţi şi transmiterea ei pe Pământ prin raze laser sau unde ultrascurte

4. Potenţialul energetic solar din România

Teritoriul României, cu o suprafaţă de 238.391 Km2 , este situat în partea de sud-est a Europei Centrale, între 43O 37' 07" şi 48O 15 '06" latitudine nordică. În raport cu poziţia sa pe glob, România beneficiază de o anumită cantitate de energie solară, ceea ce o situează în plină zona temperată, iar poziţia pe continent adaugă la aceasta caracterul continental al climei. Sub influenţa principalilor centri barici de acţiune care determină deplasarea maselor de aer cu proprietăţi diferite, ca şi sub influenţa reliefului major şi a rolului sau de baraj pe care îl au Carpaţii, clima României capătă un specific aparte de cea a ţărilor din jur. Această caracteristică se remarcă prin faptul că pe teritoriul ţării noastre se interferează influenţe climatice caracteristice provinciilor climatice est-continentale, vest-oceanice, sub-mediteraneene, nord–baltice, ca şi sud-est pontică; iar prezenta Munţilor Carpaţi pe teritoriul României transformă zonalitatea climatică latitudinală în zonalitate climatică altitudinală, impunându-i particularităţi proprii.

În condiţiile unei dezvoltări economice accelerate, numai printr-o strategie de dezvoltare energetică a României se poate asigura creşterea siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice. Această cerinţă se poate realiza, pe de o parte, prin implementarea unei politici susţinute de conservare a energiei, creşterea eficienţei energetice care să conducă la decuplarea ritmului de dezvoltare economică de evoluţia consumului de energie, concomitent cu creşterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie.

Oportunitatea punerii în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice
Valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie conferă premise reale de realizare a unor obiective strategice privind creşterea siguranţei în alimentarea cu energie prin diversificarea surselor şi diminuarea ponderii importului de resurse energetice, respectiv, de dezvoltare durabilă a sectorului energetic şi protejarea mediului înconjurător.

Sursele regenerabile de energie pot contribui la satisfacerea nevoilor curente de încălzire în anumite zone defavorizate. Pentru valorificarea potenţialului economic al surselor regenerabile de energie, în condiţii concurenţiale ale pieţei de energie, este necesară adoptarea şi punerea în practică a unor politici, instrumente şi resurse specifice.

Potenţialul solar din România este reprezentat de densitatea medie de energie aferentă radiaţiei solare incidente, în plan orizontal, care depăşeşte 1.000 kWh/m2-an. În România s-au identificat patru zone geografice, diferenţiate în funcţie de nivelul fluxului energetic înregistrat, iar regimul distribuţiei geografice a potenţialului energetic solar arată ca mai mult de jumătate din suprafaţa României beneficiază de un flux mediu anual de 1.000 kWh/m2-an. România dispune de un potenţial important de energie solară datorită amplasamentului geografic şi condiţiilor climatice favorabile. Zonele cu flux energetic solar important (1450 – 1600 kWh/m2/an), sunt: Dobrogea, Delta Dunării şi Litoralul Marii Negre. Zonele ce dispun de fluxuri energetice solare medii anuale cuprinse între 1350 - 1450 kWh/m2/an sunt: Câmpia Română, Câmpia de Vest, Banat şi o parte din podişurile Transilvanei şi Moldovei.

Harta radiaţiei solare în România este redată in figura 4.1.

Imagine postată

Figura 4.1 Harta radiatiei solare in Romania


Aportul energetic al sistemelor solar-termale la necesarul de căldură şi de apă caldă menajeră din România este evaluat la circa 1.500 mii tep, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră sau aproape 15% din necesarul de încălzire curentă. Sistemele solar-termale active se folosesc, de obicei, pentru prepararea apei calde menajere în locuinţe individuale. În condiţiile meteo-solare din România, un captator solar termic funcţionează, în condiţii normale de siguranţă şi eficienţă, pe perioada martie – octombrie, cu randamente ce pot sa ajungă pana la 90%.Captatoarele solare pot funcţiona cu o eficienţă superioară în regim hibrid cu alte sisteme termice convenţionale sau neconvenţionale.

În ceea ce priveşte utilizarea sistemelor solare pasive, nu este necesar un nivel foarte ridicat al radiaţiei solare, întrucât acestea pot funcţiona şi în zone geografice mai puţin atractive din punct de vedere al intensităţii radiaţiei solare (ex.: anumite zone de nord din Transilvania sau din Moldova).
Pentru utilizarea energiei solare ca sursă de energie electrică, potenţialul exploatabil este ridicat, iar conversia energiei solare în energie electrică se realizează cu instalaţii fotovoltaice care cuprind module solare, în configuraţii şi de dimensiuni diferite.

Pentru problemele legate de utilizarea energiei solare, sunt necesare două date meteorologice importante: intensitatea de radiaţie şi durata de insolaţie. Pe baza acestor valori şi a datelor referitoare la radiaţia solară totală şi directă pe cer senin, precum şi a radiaţiei pe o suprafaţa normală la bază, (vezi tabelul 4.1) se pot calcula intensităţile radiaţiei solare efective.
În tabelele 4.2 si 4.3 sunt centralizate durata medie orară, respectiv sumele medii orare de strălucire a Soarelui pentru câteva localitati.


Imagine postată

Imagine postată
Imagine postată

Costul investiţiei pentru realizarea sistemelor fotovoltaice a avut o evoluţie favorabilă; în ultimele decenii, costul unui modul solar s-a diminuat treptat, ajungându-se în prezent la un nivel de aproape 6 USD/W instalat.
Deşi preţul energiei electrice din surse solare fotovoltaice variază în funcţie de condiţiile obiective de instalare şi exploatare, pentru alimentarea cu energie a unor consumatori izolaţi şi de putere mică, aceste sisteme oferă o alternativă economică atractivă, dacă se au în vedere, în principal, costurile ridicate necesare pentru racordarea la reţea a acestor consumatori.
 • Lui titi, dorustory, wexler și altor 7 le place asta


18 Comentarii

Poză
ola_nicolas
aug 04 2012 07:09
Multe felicitari! Articolul cuprinde date tehnice interesante, pentru care de obicei trebuie sa frunzaresti multe rafturi de biblioteca, sau pagini web. Aplicatia practica, este de asemenea foarte utila.

P.S. - Este prezentata schema unui montaj electronic general, fara detalii tehnice pentru sistemul mecanic propriu-zis de "punere sub soare" al panourilor foto-voltaice pentru miscarea diurna. Cred ca un sistem absolut asemanator, poate face si urmarirea soarelui in functie de anotimp, prin comanda unui alt motor, care face miscarea intr-un plan perpendicular pe cel al traiectoriei diurne.
La Multi Ani Tehnium azi. Felicitari donpetru pentru articolul realizat care asa cum s-a scris mai sus este destul de bogat in prezentare. Este de ajuns sa observati bibliografia. Cu stima.
  • nicubzk ii(le) place mesajul asta
Poză
iulian_zamfir
aug 04 2012 02:54
O prezentare deosebita si subiectul articolului la fel.
Nu aveam cunostinta de sistemele de orientare dar cu acest prilej am invatat. Multumesc.

Week-end placut tuturor.
Poză
politehnica
aug 05 2012 08:26
Un articol simplu si la obiect. Felicitari.
Am citit aici cateva notiuni care habar nu aveam unde le-as putea gasi.
Poză
electricianu2010
aug 06 2012 03:35
Super articol.
Felicitări.
Multumesc tuturor.

Anul acesta mai pregatesc un articol. Dar pana atunci urmariti topicurile despre AV400 v2 si TA200. Va urma acolo prezentarea unor informatii mult asteptate.
Foarte interesant. Multumesc realizatorului articolului.
Felicitari!
Excelent articolul. Felicitari d-lui donpetru.

Eu am inceput(mai demult) sa lucrez la realizarea unui captator de energie solara.Am realizat serpentina si cadrul unde voi monta serpentina,pompa de recirculare o am, iar baiatul meu a realizat partea de comanda a pompei de recirculare(cu microcontroler).Din motive obiective am renuntat momentan sa mai lucrez la instalatie,dar sper sa continuu intr-un viitor apropiat.O sa va tin la curent in momentul in care voi reincepe sa lucrez la respectivul captator.

La multi ani tuturor si un an nou mai bun.
Salut ! Vreau sa va mai spun si eu cate ceva. Dupa studii amanintite pe care le-am facut si dupa calcule economice serioase am ajuns la urmatoarele concluzii tinand cont de actualele preturi ale tehnologiilor regenerabile :
1. Cea mai fezabila forma de energie renenerabila care poate fi folosita la scara industriala este cea produsa in microhidrocentrale de joasa cadere (VLH) . Pentru fiecare MW instalat intr-o hidrocentrala de joasa cadere se obtine anual o energie de 6000 MWh.
2. Pentru fiecare MW instalat in fotovoltaice se obtine anual o energie de 1500 MWh
3. Pentru fiecare MW instalat in eoliene se obtine anual o energie de 2400 MWh.
4. Pentru a instala 1 MW pentru fiecare tehnologie preturile actuale minime sunt urmatoarele : Microhidrocentrale 1,5 mil euro ; Eoliene 0,9 mil euro ; Fotovoltaice 0,8 mil euro.
Cea mai dificila intretinere a echipamentelor este la eoliene.
La ora actuala fara acordarea certificatelor verzi tehnologia FOTOVOLTAICA SI EOLIANA nu cred ca ar dezvolta-o cineva.
5. In legatura cu sistemele de orientare a panourilor fotovoltaice va pot spune ca la scara industriala pentru centralele fotovoltaice mari nu se merita investitia . Cresterea de energie anuala atunci cand se foloseste sistem de orientare este undeva la 30 %.
6. Daca doriti sa fiti independent energetic va pot spune ca solutia pentru voi acasa sunt panourile fotovoltaice dar e bine sa cumperi celulele de la chinezi si sa construiesti tu panoul. Vei cumpara celulele undeva la 0,3 $/W iar cu restul materialelor fara mana de lucru vei iesi undeva la 0,5 $/W.
Alta solutie este motorul stirling . Eu am construit o macheta functionala foarte simpla dar cu putina ingeniozitate se poate construi destul de usor un motor stirling de 500 W care sa alimenteze un alternator si sa inmagazineze energia in baterii.
Uite si linkul meu pt motorul pe care l-am construit
Interesanta solutia propusa mai sus cu acel motor stirling. Ne puteti prezenta mai detaliat, de preferat intr-un nou topic, principiul de functionare a acelui motor.
Multumesc tuturor pentru raspunsurile primite aici.
Motorul Stirling este un motor cu aer cald . Care functioneaza in felul urmator :
In cilindrul mare este un piston displecer care plimba aerul de la sursa calda la sursa rece. In momentul cand aerul din interior se afla in contact cu sursa calda ( reseul) se dilata si astfel membrana de pe cutia de conserve se va dilata si ea si va produce putere. Arborele cotit rotindu-se va pune in legatura aerul cald cu sursa rece (carpa rosie muiata in apa) si astfel se va contracta ducand la contractarea membranei.
Pentru o descriere mai detaliata puteti consulta youtube sau cartea lui Dieter Viebach " Motorul Stirling.

Interesanta solutia propusa mai sus cu acel motor stirling. Ne puteti prezenta mai detaliat, de preferat intr-un nou topic, principiul de functionare a acelui motor.
Multumesc tuturor pentru raspunsurile primite aici.


In legatura cu acest motor stirling pot spune ca la ora actuala lucrez la unul mare . https://www.dropbox....0k/GOPR0001.mpg Se poate vedea prima incercare . Sper sa scot 1,5 kW pana la urma .
Poză
Batrinu Sorin Adrian
oct 29 2014 12:44

In legatura cu acest motor stirling pot spune ca la ora actuala lucrez la unul mare . https://www.dropbox....0k/GOPR0001.mpg Se poate vedea prima incercare . Sper sa scot 1,5 kW pana la urma .


Buna ziua si felicitari.
As fi interesat sa confectionez si eu unul acasa. Puteti sa dati detalii despre schema, materiale folosite etc.?
Va multumesc anticipat. O zi buna.

Buna ziua si felicitari.
As fi interesat sa confectionez si eu unul acasa. Puteti sa dati detalii despre schema, materiale folosite etc.?
Va multumesc anticipat. O zi buna.


Salut domnule Sorin ! Motorul este proiectat de mine . Va pot oferi schemele . Problema e ca trebuie sa aveti un atelier de prelucrari mecanice unde sa realizati componentele . Trimiteti-mi un mail pe dariohid@yahoo.com
Poză
garaba sergiu
mai 12 2015 03:32

salutare tuturor, puteți să-mi spuneți vă rog ce tip de motoare se poate de utilizat, și cum trebuie de conectat, eu am încercat să utilizez un motor pas cu pas EM-35 EPM 4215, el are 6 fire dar pe cablaj îmi rămăne să conectez 2, doar pentru alimentare, ce fac cu cele lalte 4 fire, ajutați-mă vă rog să mă clarific.

Un articol bine documentat si structurat asa cum ne-a obisnuit Donpetru de mult timp. Eu doresc sa aduc in atentie "compatibilitaea" acestor noi energii cu cele clasice, adica ce probleme apar atunci cand sunt variatii mari de producere a energiei electrice regenerabile si cum poate compensa producatorul clasic.

Sa luam un exemplu pentru a se intelege mai bine ce doresc sa spun. Presupunem ca la un moment dat energia regenerabila produsa de vant scade odata cu cea solara si, in acelasi timp creste consumul. Sistemul national trebuie sa faca fata pornind unul sau mai multe grupuri pentru compensare, dar aceste sisteme care trebuie sa fie mereu in stand-by consuma mult. Nu mai spun ca multe dintre aceste sisteme lucrau in regim de CET adica centrala electrica si termoficare. Energia reziduala a CET-urilor era folosita iarna la incalzirea serelor si a locuintelor.

Deja sunt probleme mari, de falimentare, pentru ca regimul de functionare a lor a fost puternic perturbat iar randamentele au scazut simtitor.

Latest News

Last FAQ

 • ian 11 2013 08:57
  Izolatia externa reprezinta izolația părților exterioare ale unui echipament, constând din distanțe de separare în aer si din suprafețele în contact cu aerul ale izolației solide ale unui echipament, care sunt supuse la solicitări d...
 • mar 03 2013 04:16
  Este o retea electrică al cărei punct neutru nu are nici o legătură voită cu pământul, cu excepia celei realizate prin aparate de măsurare, de protecie sau de semnalizare, având o impedană foarte mare.
 • iul 01 2014 08:27
  Acest nivel de izolatie se defineste astfel:a) pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată < 245 kV:- tensiunea nominală de tinere la impuls de trăsnet si- tensiunea nominală de tinere de scurtă durată la frecvenă indu...
 • ian 11 2013 08:34
  Supratensiunile electrice tranzitorii sunt de trei tipuri:- supratensiune cu front lent: Supratensiune tranzitorie, în general unidirecțională, având durata până la vârf 20 μs < Tp < 5000 μs si durata spatelui T2 < 20 ms...
 • aug 07 2012 08:30
  Sitemele de achizitie de date se clasifica avand in vedere doua criterii:dupa conditiile de mediu in care lucreaza:▪ sisteme destinate unor medii favorabile(laborator);▪ sisteme destinate utilizarii in condii grele de lucru( echipam...

Board Statistics

Total Posts:
72006
Total Topics:
6333
Total Members:
30381
Newest Member:
Shpeedy
Online At Once:
196 --- 26-iulie 18

117 utilizator(i) activ(i)(în ultimele 15 minute)

116 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
Bing, Google, mani

emil.matei.ro Cel mai cuprinzator director romanesc